vineri, februarie 12, 2010

Două Plenare

Plenara a V-a a Uniunii Arhitecţilor din R.P.R., care a avut loc în zilele de 8-10 februarie 1959, a dezbătut sarcinile care revin arhitecţilor, în vederea aplicării hotărârilor plenarei din noiembrie 1958 a C.C. al P.M.R.

Hotărârile plenarei C.C. şi expunerea tovarăşului Gh. Gheorghiu-Dej atrag atenţia arhitecţilor, inginerilor şi celorlalţi lucrători în domeniul construcţiilor, cum şi ministerelor şi altor organe cu sarcini în construcţii, asupra lipsurilor şi îndeosebi asupra costului încă ridicat al construcţiilor, indicând totodată calea pentru lichidarea acestor lipsuri, şi pentru îmbunătăţirea activităţii de construcţii şi arhitectură.Plenara a V-a a Uniunii Arhitecţilor consideră pe deplin juste criticile făcute de plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 sectorului de construcţii şi îşi însuşeşte aceste critici. Printre aspectele negative ale activităţii din construcţii de care răspund în primul rând arhitecţii, plenara a scos în evidenţă următoarele:

- Nu au fost folosite toate mijloacele şi posibilităţile proiectării, pentru a realiza construcţii, îndeosebi construcţii de locuit, cu un preţ de cost redus. Nu s-a înţeles îndeajuns că proiectul este factorul premergător, de primă importanţă, care fixează limitele şi eficienţa economică a investiţiilor şi deci şi costul construcţiilor.

- Unii arhitecţi au considerat şi mai consideră că posibilităţile reducerii costului prin proiectare au fost epuizate şi că aceste posibilităţi s-ar afla numai, sau aproape numai, în sectorul execuţiei şi al materialelor de construcţii. Ca urmare, o mare parte din proiectele întocmite anii trecuţi au dus la realizarea unor construcţii excesiv de scumpe.

- Nu s-a acordat suficientă atenţie proiectării tip şi îndeosebi tipizării construcţiilor de locuit. Metoda tipizării în proiectare este încă insuficient răspândită şi generalizată. La aceasta a contribuit şi slaba calitate a unora dintre proiectele tip. Nu s-a înţeles suficient importanţa folosirii tipizării ca metodă de reducere a costului construcţiilor.

- S-a semnalat de asemenea ca o deficienţă importantă a anilor trecuţi lipsa unor normative satisfăcătoare, lipsa unor indici tehnico-economici raţionali şi antefixarea limitelor de cost obligatorii pentru toate institutele de proiectare, ceea ce a permis adesea dimensionarea neraţională şi exagerată a volumelor construite.

- În sistematizarea oraşelor şi a ansamblurilor - în care există încă mari rezerve de reducere a costului - nu s-a manifestat, de asemenea, o suficientă preocupare pentru economie. Nu a fost limitată creşterea nejustificată în etapa actuală a unor localităţi şi construirea de noi cartiere pe terenuri periferice fără lucrări edilitare.


Plenara consideră că Uniunea Arhitecţilor nu a mobilizat îndeajuns pe arhitecţi pentru a înlătura la timp lipsurile din activitatea lor. Uniunea nu a sesizat organele de conducere de partid şi de stat în privinţa costului excesiv al construcţiilor şi a celorlalte deficienţe importante din activitatea de construcţie. Uniunea Arhitecţilor nu a contribuit suficient la ridicarea nivelului ideologic şi profesional al arhitecţilor, la dezvoltarea conştiinţei şi a răspunderii lor cetăţeneşti. Uniunea nu a combătut suficient părerile şi manifestările greşite ale unor arhitecţi.Pentru înlăturarea lipsurilor şi deficienţelor semnalate, este necesară o îmbunătăţire simţitoare a activităţilor tuturor arhitecţilor. Trebuie ralizată o cotitură hotărâtă în mentalitatea unor arhitecţi pentru a lichida rutina şi conservatorismul.

În concluziile adoptate de participanţii la cea de-a V-a Plenară a UA, se recomandă arhitecţilor:

1. Să participe la îndeplinirea sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.M.R. din noiembrie 1958 şi a prevederilor planului de stat, pentru a realiza construcţii bune, frumoase şi confortabile pe baza unui cost cât mai scăzut.

2. Să folosească în acest scop întreaga pricepere profesională şi să înlăture orice concepţii conservatoare, rutiniere şi individualiste, promovând spiritul creator şi inovator. Să întărească disciplina în muncă şi să contribuie la o mai bună organizare a muncii.

3. Să îmbunătăţească legătura cu practica şi colaborarea cu ceilalţi lucrători din construcţii.

4. Să-şi ridice nivelul profesional şi ideologic şi răspunderea cetăţenească şi patriotică, antrenându-se în mod conştient la muncă pentru înflorirea patriei noastre.Plenara propune:

1. Să fie asigurate de urgenţă, cu proiecte, toate investiţiile pentru anul acesta şi să se ia măsuri, din timp, pentru proiectarea în acest an a investiţiilor pentru 1960. Să fie terminate şi avizate cât mai urgent lucrările pentru întocmirea noilor proiecte tip de locuinţe, şcoli, cămine culturale etc. şi a noilor normative necesare proiectării, introducându-se indici tehnico-economici şi limite de cost pe unitatea de folosinţă şi pe cap de locuitor.

2. Să fie asigurată proiectarea mobilierului, obiectelor sanitare şi echipamentului gospodăresc unificat şi modulat corespunzător noilor tipuri de apartamente economice.

3. Să se ia măsuri pentru întocmirea planurilor de sistematizare pentru principalele localităţi ale ţării şi să se întocmească, acolo unde nu există, pentru nevoile investiţiilor urgente, planuri şi detalii de sistematizare, care să precizeze cadrul urbanistic al noilor construcţii. Să se aleagă amplasamentele cele mai economice în condiţiile actuale pentru aceste noi investiţii.

4. Să se studieze, atent şi bine fundamentat economic, temele pentru orice nouă investiţie şi să nu se mai admită exagerări în întocmirea temelor care scumpesc inutil costul investiţiilor.

5. Să se sprijine dezvoltarea industrializării şi tipizării şi să se intensifice activitatea de cercetări în construcţii, mijloace puternice în reducerea costului şi a termenelor de construcţii.

6. Să se ia în considerare necesitate înfiinţării unor organisme care să se ocupe cu cercetările în domeniul arhitecturii şi urbanismului.

7. Să se îmbunătăţească şi să se întărească activitatea institutelor de proiectare, dându-se o atenţie specială celor regionale, a organelor de avizare şi îndrumare.

8. Să se ia măsuri pentru simplificarea formelor de proiectare şi pentru reducerea costului proiectării, pentru simplificarea şi reducerea timpului avizării proiectelor şi pentru reducerea numărului de organe de avizare.

9. Să se ia măsuri pentru asigurarea eficienţei controlului de autor pe şantier, pentru îmbunătăţirea formelor de colaborare dintre arhitecţi şi execuţie.


Plenara şi-a exprimat încrederea în justeţea măsurilor luate de partid şi guvern pentru îmbunătăţirea activităţii în construcţii şi se angajează în numele arhitecţilor să muncească cu entuziasm la înfăptuirea cu succes a măsurilor şi a sarcinilor propuse.

2 comentarii:

radu spunea...

amen to that!

Branxu spunea...

dacă mai spuneau doua vorbe despre satisfacţia clientului aş fi crezut că e o certificare ISO 9001 :)